Hoppa till sidans innehåll

Sommarbrev till svensk bandy – ett stycke på väg

18 JUN 2020 12:47
Bandyförbundets ordförande Per-Anders Gustafsson beskriver nuläget i förbundets arbete och önskar Bandysverige en trevlig sommar.
  • Uppdaterad: 18 JUN 2020 12:47

Skriver detta sommarbrev utifrån den speciella situation vi hamnat i med pandemin och dess följdverkningar. Bandysverige fick känna på effekterna genom publikfria matcher i samband med säsongsavslutningen och tillhörande SM-finaler.

Nödvändigt

Oavsett pandemin så har vi inom förbundet och styrelsen under våren arbetat på med det som startats under verksamhetsåret 2019/2020.  Vi har påbörjat ett stort förändringsarbete. Ett arbete som vi bedömt nödvändigt för att vår sport och förbund skall kunna utvecklas.

I detta sommarbrev har jag valt ut några projekt och områden som stödjer vår resa mot en framtid där vi har en positiv idrott med ett modernt förbund i ryggen!

I vår målbild/vision 2025 har vi nu lagt en plan för 2020/2021 och 2022 som innehåller 26 definierade mål. Mål inom områdena Barn, Ungdom, Vuxen, Paraidrott, Elit och gemensamma områden.

Barn- och Ungdomsverksamhet

Vid förbundsmötet 2019 togs beslut om att lägga ner 15-årslandslaget. Detta innebär att vi också gjort förändringar i vår lägerstruktur och de populära inspirationsdagar som förbundet arrangerat. Nytt för kommande säsong blir att inspirationsdagarna läggs ut på distrikten i syfte att nå ännu fler ungdomar, dagar dit alla kan anmäla sig. Även på lägersidan går vi i en riktning där fler skall involveras och få delta. Vi skall lyckas att behålla fler barn och ungdomar i vår sport!

Nya spelformer skall locka våra barn i den lyckade satsningen ”Skridskokul” att fortsätta i ”Bandykul”. Grundidén är att göra planerna mindre med färre spelare på varje sida, i de yngre åldrarna så att större bollkontakt nås för fler spelare. I denna del kommer det att finnas ekonomiska resurser att söka för föreningar som exempelvis behöver göra sarg eller målbursanpassningar. Barn- och Ungdomsverksamheten är vår viktigaste fråga just nu och prioriteras, vilket även får genomslag på utbildningssidan.

Utbildning

Utbildning skall stödja utvecklingen av våra verksamheter och våra ledare och föreningar. Inom detta område gör vi olika saker i syfte att modernisera och utveckla:

• Grundutbildning, introduktion in i bandyn som ledare ”Välkommen till bandyn”
• Utveckling av en spelarutvecklingsplan vilken blir en röd tråd genom våra utbildningar av aktivitetsledare/tränare
• Uppdatering av Bandyburken med filmade övningar kopplade till ovan nämnda spelarutvecklingsplan
• Specialprojekt runt skridskoteknik och övningar och instruktioner kring detta

Detta drivs genom en referensgrupp och utsedda projektansvariga. Mentor för utbildningsfrågorna har under våren varit RF-mannen, Sture Gustafsson som hjälpt oss utifrån ett stort hjärta för vår sport.

Välmående Bandyförening

Under den gångna säsongen startade vi projektet ”Välmående Bandyförening” i första hand för att rikta oss till våra föreningar från division 1 och neråt. Nu har några Allsvenska klubbar också hoppat på projektet vilket gör att vi besökt 50 klubbar vid minst två tillfällen. Projektets syfte är att göra en organisatorisk genomlysning av klubbarna för att kunna stödja med riktade insatser. Vi har nu en bra bild av att behoven är stora. Främst inom ledarutbildning och att vid olika tillfällen få konkret instruktörshjälp med olika modeller och övningar i träningen.

Anläggningsfrågan är en aktuell fråga som kommit upp och där har vi riktat arbetat mot att rädda några banor från nedläggning. Spektrat inom projektet är stort men visar också på både behov och uppskattning i att förbundet bryr sig.

Det är genom projektet som vi skall driva frågorna om utveckling av ledarutbildning och ”barn och ungdomsverksamhet”. Vägen framåt är tydlig och den startade utifrån den Bandyriksdag som genomfördes i Vänersborg, januari 2019.

Avtal, Föreningen Svensk Elitbandy och Allsvenska Serieföreningen

Under den senaste säsongen har vi träffat ett nytt avtal med FSE och för första gången ett motsvarande med ASF. Avtal som har till syfte att klarlägga var och ens ansvar i olika frågor.

Ett exempel på en sådan fråga är utformning av serieprogram där intresseföreningarna är ansvariga för spelordning efter det att förbundet fastslagit start och slutdatum för serierna. Förbundet administrerar därefter elitserien, allsvenskan dam och herr och sköter det tävlingsmässiga. I avtalen finns också uppgörelser om andra delar vilka skall kopplas till separat kommersiella avtal runt varje enskilt område.

SM-finalerna 2021 och framåt

Just nu pågår förhandlingar om var nästa års finaler skall spelas. Bakgrunden till förhandlingarna är att avtalet med Uppsala gick ut i och med 2020 års finaler. I en förhandling skall man aldrig sitta med bara ett kort på hand utan det skall alltid finnas minst två. I vårt fall har vi varit i en viss tidsstress och i slutfasen inte kunnat hantera mer än två intressenter. Vi vet att det runt denna fråga finns många synpunkter. Klart är ändå att konkurrens är bra! Tänk om SM-finalen och slutspelet bara hade ett lag… Det är min övertygelse att det finns en bra grund att stå på när vi, inom någon vecka eller två, fattar beslut om 2021 års finalstad. Vi kommer för tydlighetens skull att endast signera ett 1-årigt avtal då det finns flera osäkerhetsfaktorer inför framtiden. Med detta som bakgrund kommer vi att tillsätta en genomarbetad, nyanserad utredning och se över de framtida finalerna, hur dom skall genomföras och också var.

Bandyns Ekonomi

Med olika åtgärder och framtidsinriktade beslut skall vi framöver hantera en situation

• Där vi just nu saknar en huvudsponsor, efter det att Svenska Spel-avtalet upphört.
• Där vi är ett av de förbund som drabbas av ett från RF förändrat fördelningssystem av stödet från staten. Vi kommer att få i stort 1 Mkr mindre i stöd kommande år.
• Totalt minskar intäktsmassan, jämfört med säsongen 2018/19 med i stort 4 Mkr. Detta skall vi kompensera genom minskade kostnader och ökade intäkter på marknadssidan

Kanslilokalisering

SBFs styrelse tog i mitten av april beslut om att flytta kansliet till Vänersborg. Ett beslut grundat på ett antal olika kriterier, men där ekonomin var den drivande. Processen runt arbetet med att hitta alternativa kansliorter startade i december i samband med styrelsemötet i Växjö. Genom vårt beslut spar vi 500 Tkr per år genom flytten av kansliet till Vänersborg. Med de moderna hjälpmedel vi idag förfogar över - accentuerats under pandemin - har lokaliseringen mindre betydelse. Detta har bland annat staten visat genom utlokalisering av olika verk och myndigheter. Beslutet är fattat med den vetskap vi har om den framtida ekonomin.  I denna fråga finns olika uppfattningar ute i bandy-Sverige, precis som det varit vid tidigare kansliflyttningar, det är dock den valda styrelsen i förbundet som har ansvar för ekonomi och bemanning. Vi har bland annat av arbetsrättsliga skäl ingen möjlighet att göra denna fråga till en fråga som man skall rösta om. Styrelsens avsikt är att öka vårt arbete ute bland föreningarna. Vi kommer också att etablera decentraliserade fasta mötescentra där vi kommer att förlägga våra möten. Och dessa är inte kansliorten, Vänersborg.

Marknadsarbete

Under säsongen påbörjade vi ett arbete med samtliga våra avtal. Detta för att skapa en nulägesbild.  En övergripande sådan information har vi inte haft på flera år. Det handlar om precis allting från inköpsavtal till avtal med klubb och bolltillverkare. Vi kan snart summera ett nuläge där vi har kontroll på avtal och villkor. I detta sammanhang så har vi också arbetat fram en Värdegrund för svensk bandy. En värdegrund som skall hjälpa oss i marknads- och försäljningsarbetet med svensk bandy. Det senare är exempel på hur vi hittat professionell hjälp med ett ideellt hjärta för vår sport i form av Västanforsfödde Lasse Nordström.

Elitlicensen

För att ytterligare dra fram ett av de större ideella arbeten som genomförts under året, så är det att dels ta fram tolkningsföreskrifter till den nya elitlicensens regelverk och dels ta fram ett rapportunderlag. Det senare har av direkt Corona-påverkan försenats en aning men har ändå presenterats för berörda klubbar i ett skick som i slututgåvan inte avvikit i så många delar. Även här har proffs som Lennart Johansson, Bo Ribers och Kjell Gustafsson varit med och drivit frågan framåt.

När nu klubbarna skall lämna sina rapporter senast den 31 augusti hoppas vi att man skall uppfatta underlagen som stor hjälp. Genom gemensam struktur gör vi hanteringen lättare för licensnämnden i deras arbete med att lämna besked för 2021/22.

Sedan våren 2019 har det varit känt att det kommer att krävas eget kapital och ett visst mått avungdomsverksamhet för att få elitlicens till säsongen 2021/22.

Idag vet vi att en del klubbar gjort negativa resultat den senaste säsongen och att det förs en diskussion om att skjuta på införandet av den nya licensen. Problemet för dessa klubbar är bara det att Licensen redan är införd, den infördes i slutet av april 2019. Hur som, så vet vi att det kommer att finnas ett antal klubbar som får det jobbigt, med de beslut licensnämnden har att fatta. Viktigt är dock att poängtera att styrelsen numera inte fattar några beslut om vilka klubbar som spelar i elitserien eller ej, det gör licensnämnden. Inte heller prövningen av ett negativt besked görs av styrelsen utan det görs av en appelationsnämnd.

Det styrelsen kan göra är att ta beslut utifrån förslag från licensnämnden avseende själva regelverket.

Framtidsfrågor

Viktiga frågor är naturligtvis ekonomin. Men i verksamheten om den framtida bandyn ingår också förändringar av det internationella utbytet. Där ett större utbyte för våra tjejer är ett måste!  

Skall elitserien spelas inomhus och skall finalerna göra det? Ja, det är några av de frågor som framtiden innehåller men vi har startat ett arbete med att rekonstruera vår verksamhet.

Höll på att glömma spelet och få ner antalet hjärnskakningar. Men dess frågor och större marknadsföring av vår sport får vi återkomma till.

Som ni säkert förstår så har många bollar rullats igång och är på väg in i sjösättning. En sjösättning som styrs av en styrgrupp för förbundsutvecklingsplanen i vilken undertecknad är ordförande.

Tack för det du gjort för bandyn denna säsong och en skön sommar

önskas alla

Per-Anders Gustafsson
Ordförande Svenska Bandyförbundet

Bandy på Twitter

                    

Postadress:
Svenska Bandyförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
Fax: 086996340
E-post: [saknas] Information

Se all info