Hoppa till sidans innehåll

Augustibrev från Svenska Bandyförbundets ordförande

07 AUG 2020 15:00
Hej! Skriver detta brev utifrån den situation som uppstått inom svensk bandy och inför det stundande förbundsmötet den 5 september.
  • Skapad: 07 AUG 2020 15:00

Gör det också i syfte att ta upp en del av det jag skrev om i sommarbrevet då många hört av sig och tyckt att fler borde ges möjlighet att läsa vad som då skrevs.

Styrelsearbetet

Min ambition med styrelsearbetet har varit att hålla styrelsen uppdaterad och delaktig i beslut genom att hålla fler kortare styrelsemöten per telefon eller teams men också fysiska möten där mer strategiska frågor fått större utrymme.

 Arbetet med att långsiktigt säkra och skapa en trygg ekonomi för förbundet har bland flera frågor varit viktig. Att arbetet med att såväl dra ner kostnader som att öka intäkterna är en svår ekvation men jag vågar lova att vi även runt den senare sidan att öka intäkterna nu startat ett arbete. Det vi kunde konstatera var dock att vi måste ha en värdegrund som beskriver vår verksamhet och som vi arbetar utifrån. Denna värdegrund är nu på plats, en process som tagit en hel del tid i anspråk men som också gör oss säljbara.

Arbetet med förbundets målbild/vision 2025 innebär att vi nu lagt en plan för 2020/2021 och 2022 som innehåller 26 definierade mål. Mål inom områdena Barn, Ungdom, Vuxen, Paraidrott, Elit och gemensamma områden. Det är på denna plan RF beslutar om vårt verksamhetsstöd, vilket är en del av det samlade stödet från RF

För att lyckas med det vi förutsatt oss inom vår förbundsutvecklingsplan leds arbetet av en styrgrupp med representation från styrelse och tjänstemän. Arbetet har intensifierats under kvartal 2 vilket bl.a. innebär fokus på att ta fram nya utbildningar, anpassade spelformer för barn och ungdom mm.

Nedan följer en presentation av vad som gjorts och vad som görs.

Barn- och Ungdomsverksamhet

Vid förbundsmötet 2019 togs beslut om att lägga ner 15-årslandslaget. Detta innebär att vi också gjort förändringar i vår lägerstruktur och de populära inspirationsdagar som förbundet arrangerat. Nytt för kommande säsong blir att inspirationsdagarna läggs ut på distrikten i syfte att nå ännu fler ungdomar, dagar dit alla kan anmäla sig. Även på lägersidan går vi i en riktning där fler skall involveras och få delta. Vi skall lyckas att behålla fler barn och ungdomar i vår sport!

Nya spelformer skall locka våra barn i den lyckade satsningen ”Skridskokul” att fortsätta i ”Bandykul”. Grundidén är att göra planerna mindre med färre spelare på varje sida, i de yngre åldrarna så att större bollkontakt nås för fler spelare. I denna del kommer det att finnas ekonomiska resurser att söka för föreningar som exempelvis behöver göra sarg eller målbursanpassningar. Barn- och Ungdomsverksamheten är vår viktigaste fråga just nu och prioriteras, vilket även får genomslag på utbildningssidan.

Utbildning

Utbildning skall stödja utvecklingen av våra verksamheter och våra ledare och föreningar. Inom detta område gör vi olika saker i syfte att modernisera och utveckla:

  • Grundutbildning, introduktion in i bandyn som ledare ”Välkommen till bandyn”
  • Utveckling av en spelarutvecklingsplan vilken blir en röd tråd genom våra utbildningar av aktivitetsledare/tränare
  • Uppdatering av Bandyburken med filmade övningar kopplade till ovan nämnda spelarutvecklingsplan
  • Specialprojekt runt skridskoteknik och övningar och instruktioner kring detta

Detta drivs genom en referensgrupp och utsedda projektansvariga. Mentor för utbildningsfrågorna är RF-mannen, Sture Gustafsson som hjälpt oss utifrån ett stort hjärta för vår sport.

Välmående Bandyförening

Under säsongen 2019/2020 startade vi projektet ”Välmående Bandyförening” i första hand för att rikta oss till våra föreningar från division 1 och neråt. Nu har några Allsvenska klubbar också hoppat på projektet vilket gör att vi besökt 50 klubbar vid minst två tillfällen. Projektets syfte är att göra en organisatorisk genomlysning av klubbarna för att kunna stödja med riktade insatser. Vi har nu en bra bild av att behoven är stora. Främst inom ledarutbildning och att vid olika tillfällen få konkret instruktörshjälp med olika modeller och övningar i träningen.

Anläggningsfrågan är en aktuell fråga som kommit upp och där har vi riktat arbetat mot att rädda några banor från nedläggning. Spektrat inom projektet är stort men visar också på både behov och uppskattning i att förbundet bryr sig.

Det är genom projektet som vi skall driva frågorna om utveckling av ledarutbildning och ”barn och ungdomsverksamhet”. Vägen framåt är tydlig och den startade utifrån den Bandyriksdag som genomfördes i Vänersborg, januari 2019.

Avtal, föreningen Svensk Elitbandy och Allsvenska Serieföreningen

Under den senaste säsongen har vi träffat ett nytt avtal med FSE och för första gången ett motsvarande med ASF. Avtal som har till syfte att klarlägga var och ens ansvar i olika frågor.

Ett exempel på en sådan fråga är utformning av serieprogram där intresseföreningarna är ansvariga för spelordning efter det att förbundet fastslagit start och slutdatum för serierna. Förbundet administrerar därefter elitserien, allsvenskan dam och herr och sköter det tävlingsmässiga. I avtalen finns också uppgörelser om andra delar vilka skall kopplas till separat kommersiella avtal runt varje enskilt område.

SM-finalerna 2021 och framåt

Sedan sommarbrevet skrevs har vi gjort ett ettårigt avtal med Uppsala, en fråga som avgjordes av styrelsen i en demokratisk process och där alternativet var ett bättre ekonomiskt alternativ men där konsensus nåddes runt Uppsala. Från förbundet har undertecknad tillsammans med Henrik Nilsson i styrelsen varit dem som förhandlat fram avtalet. Ett avtal som sist och slutligen blev bättre än vad motparten hade som utgångsbud. Vi kan notera att vi lyckades höja den ekonomiska delen med 41 % utifrån utgångsläget. Detta tack vare att det fanns flera alternativ och i slutfasen två. Vi vet att det runt denna fråga finns många synpunkter.

Med detta som bakgrund kommer vi att tillsätta en genomarbetad, nyanserad utredning och se över de framtida finalerna. Denna utredning måste starta i september och vara klar senast i januari 2021.

Bandyns Ekonomi

När vi nu närmar oss förbundsmötet kan vi notera att 2019/2020 slutade betydligt bättre än vad som budgeterades (-541 TKR). Resultatet blev + 762 TKR till vilket det finns en del förklaringar. Viktigast är dock att vi har kraftsamlat runt att hushålla med resurser men också gjort anpassningar som kostat.  Det är därför viktigt att vi tar beslut som bygger på bra riskanalyser om hur framtiden kan se ut utan att för den skull riskera det nu stabila egna kapitalet på ca 7 MKR.

Med olika åtgärder och framtidsinriktade beslut skall vi framöver hantera en situation som kommer att ställa stora krav på ekonomistyrning och uppföljning i en situation när

  • vi just nu saknar en huvudsponsor, efter det att Svenska Spel-avtalet upphört.
  • Där vi är ett av de förbund som drabbas av ett från RF förändrat fördelningssystem av stödet från staten. Vi kommer att få i stort 1 Mkr mindre i stöd kommande år.
  • Totalt minskar intäktsmassan, jämfört med säsongen 2018/19 med i stort 4 Mkr. Detta skall vi kompensera genom minskade kostnader och ökade intäkter på marknadssidan

Kanslilokalisering 

SBF:s styrelse tog i mitten av april beslut om att flytta kansliet till Vänersborg. Ett beslut grundat på ett antal olika kriterier, men där ekonomin var den drivande. Processen runt arbetet med att hitta alternativa kansliorter startade i december i samband med styrelsemötet i Växjö. Genom vårt beslut spar vi 500 Tkr per år genom flytten av kansliet. Med de moderna hjälpmedel vi idag förfogar över - accentuerats under pandemin - har lokaliseringen mindre betydelse. Detta har bland annat staten visat genom utlokalisering av olika verk och myndigheter. Beslutet är fattat med den vetskap vi har om den framtida ekonomin.  I denna fråga finns olika uppfattningar ute i bandy-Sverige, precis som det varit vid tidigare kansliflyttningar, det är dock den valda styrelsen i förbundet som har ansvar för ekonomi och bemanning. Vi har bland annat av arbetsrättsliga skäl ingen möjlighet att göra denna fråga till en fråga som man skall rösta om. Styrelsens avsikt är att öka vårt arbete ute bland föreningarna. Vi kommer också att etablera decentraliserade fasta mötescentra där vi kommer att förlägga våra möten. Och dessa är inte kansliorten, Vänersborg.

Marknadsarbete

Under säsongen 2019/2020 påbörjade vi ett arbete med samtliga våra avtal. Detta för att skapa en nulägesbild.  En övergripande sådan information har vi inte haft på flera år. Det handlar om precis allting från inköpsavtal till avtal med klubb och bolltillverkare. Vi kan summera ett nuläge där vi har kontroll på avtal och villkor. I detta sammanhang så har vi också arbetat fram en Värdegrund för svensk bandy. En värdegrund som skall hjälpa oss i marknads- och försäljningsarbetet med svensk bandy. Det senare är exempel på hur vi hittat professionell hjälp med ett ideellt hjärta för vår sport i form av Västanforsfödde Lasse Nordström.

För att lyckas i marknadsarbetet med svensk bandy måste vi gemensamt med intresseorganisationerna ta oss fram till en organisation där vi tillsammans driver dessa frågor på ett fullgott sätt. Ansvaret och initiativet till att starta en sådan organisation kommer förbundet att leda.

Elitlicensen

För att ytterligare dra fram ett av de större ideella arbeten som genomförts under året, så är det att dels ta fram tolkningsföreskrifter till den nya elitlicensens regelverk och dels ta fram ett rapportunderlag. Det senare har av direkt Corona-påverkan försenats en aning men har ändå presenterats för berörda klubbar i ett skick som i slututgåvan inte avvikit i så många delar. Även här har proffs som Lennart Johansson, Bo Ribers och Kjell Gustafsson varit med och drivit frågan framåt.

När nu klubbarna skall lämna sina rapporter senast den 31 augusti hoppas vi att man skall uppfatta underlagen som stor hjälp. Genom gemensam struktur gör vi hanteringen lättare för licensnämnden i deras arbete med att lämna besked för 2021/22.

Sedan våren 2019 har det varit känt att det kommer att krävas eget kapital och ett visst mått avungdomsverksamhet för att få elitlicens till säsongen 2021/22.

Idag vet vi att en del klubbar gjort negativa resultat den senaste säsongen och att det förs en diskussion om att skjuta på införandet av den nya licensen. Problemet för dessa klubbar är bara det att Licensen redan är införd, den infördes i slutet av april 2019. Hur som, så vet vi att det kommer att finnas ett antal klubbar som får det jobbigt, med de beslut licensnämnden har att fatta. Viktigt är dock att poängtera att styrelsen numera inte fattar några beslut om vilka klubbar som spelar i elitserien eller ej, det gör licensnämnden. Inte heller prövningen av ett negativt besked görs av styrelsen utan det görs av en appelationsnämnd.

Det styrelsen kan göra är att ta beslut utifrån förslag från licensnämnden avseende själva regelverket.

Framtidsfrågor

Viktiga frågor är naturligtvis ekonomin. Men i verksamheten om den framtida bandyn ingår också förändringar av det internationella utbytet. Där ett större utbyte för våra tjejer är ett måste!  

Skall elitserien spelas inomhus och skall finalerna göra det? Ja, det är några av de frågor som framtiden innehåller men vi har startat ett arbete med att rekonstruera vår verksamhet.

Vi har också frågan om att få ner antalet hjärnskakningar som en mycket viktig åtgärd när det gäller tryggheten i vår sport. En fråga som finns med bland de 26 målen i vår utvecklingsplan.

När jag är ute i bandyland nås jag ofta av synpunkten att bandyn måste synas mer. Så rätt. Men även här måste vi skapa struktur. Att göra spelet än mer publikvänligt är också på måste-listan.

Som ni förstår har många bollar rullats igång och är på väg in i verkstad. En verkstad som styrs av en styrgrupp för förbundsutvecklingsplanen i vilken undertecknad är ordförande. En verkstad som jag hoppas få leda vidare även 2020/2021 där fokus på barn och ungdom är av avgörande betydelse för vår framtid.

Tack för det stöd och den tilltro ni visat oss, mig!

I sammanhanget vill jag också tacka alla som hört av sig och både stödjer samt visar oss förtroende att arbeta vidare med det vi startat och så gärna vill fullfölja.

Det är stort och fint att utveckla svensk bandy!

Skribent: Per-Anders Gustafsson, Ordförande Svenska Bandyförbundet

Bandy på Twitter

                    

Postadress:
Svenska Bandyförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
Fax: 086996340
E-post: [saknas] Information

Se all info